Steg 4.
Dags att agera – nu gör vi något tillsammans!

Tidsåtgång: Ni bestämmer själva

Dags för handling

I genomförandesteget gäller det att omvandla er handlingsplan till verklighet. Här skiljer sig tillvägagångssättet sig åt beroende på vad ni bestämt er för i handlingsplanen.  Ni kanske behöver fördjupa er lite mer i ett visst område, såsom interna normer, rekrytering eller kommunikation gentemot unga. Längre ner på sidan hittar ni extra tips och verktyg ni kan använda er av för att genomföra er handlingsplan.   

Glöm inte att det viktigaste verktyg ni har är er själva: er öppenhet för nya idéer, ett bemötande som gör att unga kommer fram och de samtal ni för. Här kommer några kloka tips på vägen:

Tips och verktyg
för att genomföra er handlingsplan

Föreningen Vi Unga vill hjälpa barn– och unga att förverkliga sina drömmar genom att organisera sig. De har tagit fram massor med praktiskt material som hjälper unga i din bygd att t.ex. starta en förening. Kolla på deras hemsida: LÄNK.

  • Att säga ”Alla är välkomna hos oss” räcker inte. Många av oss har erfarenheter av sammanhang och situationer där vi inte har trivts eftersom det kändes som att ingen lyssnade på oss. I detta material får ni verktyg för arbete med normer, makt och förändringLÄNK.
  • Scoutkåren har tagit fram en 5-stegsmodell för organisationer som vill jobba mer inkluderande. Här finns massor med konkreta tips och reflektionsfrågor ni kan använda i föreningen: LÄNK.
  • RF SISU har tagit fram en verktygslåda för idrottsföreningar som vill jobba mer inkluderande. Här hittar du bland annat samtalsunderlagLÄNK.
  • Skrift och guide från Volontärbyrån om att inkludera fler i er förening. Det handlar om bland annat interna normer, språk, tillgängliga lokaler och olika former för engagemang: LÄNK
  • Volontärbyrån har en fullspäckad kunskapsbank för föreningsutveckling. Här hittar du bland annat en guide för volontärrekrytering, där även en mall för att formulera ideella uppdrag finns medLÄNK.
  • SISU har tagit fram ett samtalsunderlag som ett stöd för dig och din förening när ni ska prata om och arbeta med rekrytering, motivering och utveckling av medlemmar: LÄNK.
  • Skrift från Volontärbyrån med tips om rekrytering, med fokus på mångfald: LÄNK.

 

Volontärbyråns guide för en inkluderande förening innefattar en del tips om vad ni ska tänka på i er kommunikation (budskap, språk, kanaler) mot unga: LÄNK.

RF SISU Västernorrland har tagit fram ett lärgruppsmaterial för föreningar som vill jobba mer med kommunikation i sociala medier: LÄNK

 

Ett sätt att inkludera unga i er bygd är att stötta dem i de idéer de själva har. Ibland behövs det framförallt heja-rop eller ett bollplank, men ibland behövs även finansiering för detta. Då finns det flera stödmöjligheter, som ni i er förening kan stötta unga i att söka. En del av stöden som beskrivs nedan är bara tillgängliga för föreningar- i så fall kan ni ställa upp genom att låta ungdomar använda sig av ert organisationsnummer för att kunna söka stöden.

Vi Unga har tagit fram en idéverkstad för att hitta och utveckla idéer tillsammans med unga. En idéverkstad med unga i er bygd ger er en bra grund att stå på innan ni  börjar leta finansiering.

Finansiering för ungdomsprojekt i kommunen
Många kommuner har möjlighet att finansiera projekt som drivs av unga. De kan kallas för idéslant, ungdomsarrangemang eller ungdomsprojekt. Möjligheten för finansiering är ofta gömt på kommunens hemsida, men om du ringer ungdoms- eller fritidsenheten kan de hjälpa dig vidare.

Evenemangsstöd eller idéslantar från kommunen
Många kommuner har finansieringsmöjligheter för föreningar som vill hålla i evenemang eller genomföra en idé, oavsett ålder. Ofta krävs att det sökanden har ett organisationsnummer. Om unga i ditt område till exempel vill genomföra ett evenemang kan föreningen söka pengar för detta på deras vägar- men tänk på att inte ´ta över´.

Samla föreningar i er bygd och skapa en pott med pengar
På vissa platser har föreningar gått ihop och bestämt att skapa en årlig pott med pengar för ett finansiera idéer från unga i bygden. Finna det till exempel 4 föreningar i platsen och alla avsätter SEK 5000 har man en pott av SEK 20 000-det kan man göra mycket bra med! Potten är i så fall ett verktyg för att gemensamt vara aktivt i att söka upp unga där de är, ta del av deras idéer och ge de möjlighet att genomföra dem. Det skapas även mer samverkan mellan föreningar kring ungas inkludering i utvecklingen av platsen genom sådana gemensamma insatser.

Studieförbunden
Via studieförbunden kan ungdomar starta en studiecirkel. En studiecirkel är en grupp människor som samlas för att lära sig om något de själva är intresserade av. I en studiecirkel byter man erfarenheter och kunskap med varandra. Målet med en studiecirkel kan till exempel vara att kunna mer om något särskilt ämne eller arrangera en utställning. Unga (från 13 år och äldre) bestämmer själva innehåll och mål för deras studiecirkel och får hjälp med studiematerial, lokal, utrustning och utbildningar. Unga kan även få kostnadsersättning för till exempel lokalhyra eller arbetsmaterial. Här hittar ni en lista med de olika studieförbunden som finns: https://studieforbunden.se/om-oss/

Regionen
Vissa regioner har stöd till ungdomsprojekt som i vanligt fall endast kan sökas av ideella föreningar, kommunala verksamheter och studieförbund. Har ni en grupp unga som vill söka men som inte har bildat en förening kan ni stötta dem genom att ställa er bakom en ansökan.

RF SISU
Handlar ungas idéer om idrotten, till exempel att bygga ett ute gym eller börja med en idrott som inte din idrottsförening jobbar med i nuläget? Då finns det ofta stödmöjligheter hos RF SISU. Leta upp ditt distrikt på deras hemsida (https://www.rfsisu.se/) och ta kontakt med konsulenten för ert län.

Vi Unga
Vi Unga är en förening för unga människor i Sverige. Unga som vill göra någonting tillsammans för en längre tid kan starta en förening under Vi Ungas paraply. Några unga kanske vill dansa, några vill se eller skapa en egen film och andra vill något helt annat- genom Vi Unga kan ungdomar få hjälp och stöttning med deras verksamhet, få ett årligt bidrag samt tillgång till ”snabba slantar” för genomförandet av en idé. http://viunga.se/

Arvsfonden
Arvsfondens målgrupper är barn och ungdomar fram till 25 år och personer med funktionsnedsättning. För att få pengar ur Arvsfonden måste din förening göra något på ett nytt sätt. Ni måste kunna beskriva hur idén skiljer sig från det som andra gör eller har gjort, inte bara i regionen med även nationellt. Det finns projektstöd, som handlar om att utveckla en arbetsmetod, mötesplats eller verksamhet, och lokalstöd, som handlar om att göra en om-, till-, eller nybyggnation för att starta upp en ny verksamhet. En Arvsfondsansökan kräver tid och kunskap, men kan övervägas vid större investeringar. https://www.arvsfonden.se/

Leaderstöd
I Sverige finns 53 st Leaderområden som jobbar med landsbygdsutveckling. Dessa beviljar stöd för utvecklande idéer i landsbygder och många av dem har direkta stöd till ungas idéer. Hitta vilket Leaderområde ni verkar i på Jordbruksverkets hemsida.

Startsidan
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5