Steg 5.
Hur gick det och vad kan ni göra bättre?

Tidsåtgång: 1,5 timmar

Inför mötet – Förberedelser

I det avslutande steget utvärderar ni ert arbete med ungas delaktighet i föreningen och bygden. Basen för utvärderingen är er handlingsplan, där ni har formulerat era mål och vad ni ville göra för att uppfylla målen. Kolla igenom vad ni skrev i handlingsplanen om hur ni ville utvärdera minst en vecka innan mötet. Hur skulle ni mäta resultaten? Behöver ni förbereda något innan mötet  för att kunna samtala kring det?

Mötet kan genomföras fysiskt eller digitalt.

 • Antal personer: Minst fyra, helst hela styrelsen. Ni kan också vara flera föreningar som arbetar tillsammans, minst fyra stycken från vardera föreningen.

 • Material, fysiskt möte: Utskrivna arbetsblad, pennor, dator, projektor/skärm för att lyssna på inspelningar.

 • Material, digitalt möte: Digitalt mötesprogram (Zoom, Messenger, Microsoft Teams till exempel), arbetsblad att fylla i. 

Rollfördelning under mötet

För att underlätta arbetet är det bra att fördela roller innan ni drar igång mötet. Ni behöver:

 • Guiden: Här på hemsidan och i arbetsbladen finns tydliga instruktioner, men det är bra att utse en person som har ansvaret för att föra mötet framåt och fördela ordet.

 • Tidtagaren: För varje uppgift finns en tid angiven. Utse en person som är ansvarig för att dessa tider hålls, det gör att det blir lättare att komma framåt i processen.

 • Antecknaren: Ni kommer arbeta både individuellt och tillsammans. Utse en person som samlar in allas arbetsblad och som antecknar era gemensamma tankar.

Filer

Här är filerna ni behöver för att göra uppgifterna.
Fyller ni i arbetsbladen digitalt, var uppmärksamma så att er text sparas, enklast är att använda exempelvis Adobe PDF Reader.

Arbetsblad

Uppgifter

Kolla igenom handlingsplanen ni gjorde i Steg 3. Där har ni formulerat era mål, vad ni skulle göra och hur ni ville utvärdera. Om ni har gjort någonting för att mäta resultaten, kolla även igenom de underlagen. Diskutera sedan följande frågor:

1. Har ni gjort det ni ville göra?

  • Om nej, varför inte?
  • Om ja, hur gick det?

2. Har ni nått era mål?

  • Om nej, varför inte? Vad skulle ni ha gjort annorlunda?
  • Om ja, vad hjälpte er att nå era mål?
  • Finns det resultat av ert arbete som ni inte förväntade er när ni började med utbildningen? Vilka?

Skriv ner era svar på Arbetsblad 1.

Fyll i vänstra delen av Arbetsblad 2 tillsammans. Ta fram Arbetsblad 2 från Steg 2, där ni värderade er själva på samma skala. Jämför svaren och skriv ner era reflektioner på den högra delen av Arbetsblad 2:

 1. Har det förändrats någonting?
 2. Finns det någonting ni vill jobba vidare på?
 3. Hur gör ni det?

Tips: Fyll i en ny handlingsplan, med nya mål/aktiviteter om ni vill fortsätta arbetet med ungas delaktighet! 

Det är lika viktigt att utvärdera hur processen har varit för var och en av er som deltagit. Gör en runda kring följande frågor, där alla kan komma till tals:

Hur har du upplevt ditt deltagande i utbildningen?

  • Vad var viktigt för dig?
  • Vad var utmanande eller svårt?

Ge feedback till Ungasdelaktighet.se. Till höger på sidan finns en flik där det står ”Feedback”. Vi som skapat Ungasdelaktighet.se skulle bli väldigt glada om ni angav ett betyg på hur ni upplevt processen.

Det finns säkert fler föreningar och andra i bygden som vill inkludera unga och ta tillvara på deras kunskap, energi och idéer, men tycker att det verkar lite svårt. Precis som ni för några månader sedan! Hur kan ni dela med er av era erfarenheter? Gör en plan! Några riktlinjer:

 1. Vad är det ni vill förmedla?
 2. Till vem?
 3. Vilka kanaler kan ni använda er av?

Sist men inte minst – fira! Ni har jobbat hårt med någonting ni tyckte var viktigt. Visst är det värt att fira lite?

Startsidan
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5